Gitareon

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid hieronder beschreven voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Gitareon, gevestigd te Emmen, hierna te noemen "Gitareon", aangegaan. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de webwinkel van Gitareon.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Gitareon. 
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Gitareon afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-4 Indien overeenkomsten via de webwinkel worden aangegaan, treedt de 'Wet kopen op Afstand' in werking:
1-4-1 De opdrachtgever heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product, indien de koopovereenkomst via de webwinkel tot stand is gekomen. Binnen 7 werkdagen kan de opdrachtgever het product retour zenden.
1-4-2 Als de opdrachtgever een product retour zendt, brengt Gitareon alleen de portokosten in rekening. Het product moet onbeschadigd zijn, in de originele verpakking (onbeschadigd) en compleet met toebehoren en accessoires (onbeschadigd) worden geretourneerd.
1-4-3 Eventuele financieringsovereenkomsten worden bij retourzending binnen 7 werkdagen automatisch door Gitareon ontbonden.
1-4-4 Het product wordt uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de opdrachtgever geleverd. Indien Gitareon na 30 dagen het product niet heeft geleverd, kan de opdrachtgever de koop ongedaan laten maken. Dit geldt niet als beide partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
1-4-5 Gitareon is verplicht om, indien de opdrachtgever een product binnen 7 werkdagen retour zendt, het betaalde bedrag terug te betalen, mits voldaan aan artikel 1-4-2. 
1-4-6 Gitareon verstrekt altijd de volgende gegevens, voordat een koopovereenkomst wordt aangegaan:
- De identiteit en bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, het postadres
- De belangrijkste kenmerken van het product
- De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
- De kosten van aflevering (indien van toepassing)
- Wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand
- Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
- De eventuele geldigheidsduur van het aanbod

Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af winkel, werkplaats of magazijn, inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

Artikel 3 Overeenkomst
3 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, ruiling en reparatiewerkzaamheden wordt eerst bindend voor Gitareon door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

Artikel 4 Annuleren
4-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Gitareon reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Gitareon als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Gitareon te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
4-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gitareon zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Levertijd en plaats van aflevering
5-1 Levering geschiedt af winkel, werkplaats of magazijn, ter keuze van Gitareon.
5-2 Opgegeven levertijden gelden bij benadering.
5-3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
5-4 Wanneer door Gitareon verkochte goederen na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden afgenomen, staan die goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 6 Transportrisico
6-1 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever.
6-2 Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door goederen geleden.
6-3 Bij aankomst van de goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen.

Artikel 7 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Gitareon binden de laatste niet, voorzover ze door Gitareon niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8-1 Gitareon is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten.
8-2 Evenmin is Gitareon aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens het door, of vanwege het afleveren van goederen aan eigendommen van kopers, opdrachtgevers of derden, noch voor schade tijdens die aflevering toegebracht aan andere goederen, welke zich ten tijde van de aflevering in de nabijheid van de plaats van aflevering bevonden.
8-3 Gitareon is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levering van producten.

Artikel 9 Garantie
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
10-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
10-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit e.d. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
10-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Gitareon doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 11 Reclame
11-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Gitareon terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Gitareon wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
11-2 Gitareon dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
11-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
11-4 Indien de reclame naar het oordeel van Gitareon c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Gitareon hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Gitareon is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
11-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12-1 Zolang Gitareon geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Gitareon.
12-2 Gitareon heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
12-2 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Gitareon of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Gitareon, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Gitareon, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Gitareon overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Gitareon is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 14 Prijzen
14-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
14-2 Indien na de overeenkomst de prijzen welke de leveranciers aan Gitareon berekenen voor de inkoop van goederen, de lonen, sociale lasten, belasting toegevoegde waarde e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
14-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
14-4 Gitareon brengt de wettelijk vastgestelde Verwijderingsbijdrage in rekening.

Artikel 15 Wanprestatie en ontbinding
15-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige in gebreke stelling vereist is.
15-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Gitareon in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
15-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Gitareon eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Gitareon op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 16 Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden. Zodra de betaling is ontvangen en verwerkt wordt het product toegestuurd.

Artikel 17 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Gitareon, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

©2019 Gitareon